نتایج آزمایش صوتی والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش حرارتی والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش ضربه والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش فشاری والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش خمشی والکریت به صورت زیر است :