مشخصات فنی دیوار پیش ساخته بتنی والکریت WALLCRETE

(mm) ابعاد محصولعنوان
۱۲۰۱۰۰۸۰
۳۳۳(Mpa) مقاومت فشاری
۶۰۰۶۰۰۶۰۰(kg/m) وزن مخصوص
۰٫۰۱۰٫۰۱۰٫۰۱ضریب جمع شدگی (Drying shringe value/mm/m)
۵۰≤۵۰≤۵۰≤(dB) افت صوت
۴≤۳≤۲≤مقاومت در برابر آتش سوزی (ساعت)
۰٫۱۴≥w/m.k ضریب گذردهی حرارتی
۱٫۰≥مقاومت رادیو اکتیویته