مشخصات فنی دیوار پیش ساخته بتنی والکریت WALLCRETE

(mm) ابعاد محصول عنوان
120 100 80
3 3 3 (Mpa) مقاومت فشاری
600 600 600 (kg/m) وزن مخصوص
0.01 0.01 0.01 ضریب جمع شدگی (Drying shringe value/mm/m)
50≤ 50≤ 50≤ (dB) افت صوت
4≤ 3≤ 2≤ مقاومت در برابر آتش سوزی (ساعت)
0.14≥ w/m.k ضریب گذردهی حرارتی
1.0≥ مقاومت رادیو اکتیویته