استفاده از پنل فوق سبک والکریت wallcrete در ساختمان مسکونی سروستان ، دارای ۵ طبقه زیر زمین و ۱۲ طبقه .

جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:آقای مترجمی
آدرس:تهران ، خیابان فرشته
معمار:مهندس راحمی نژاد