جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:شرکت گاز
آدرس:بزرگراه اشرفی اصفهانی
منطقه سطحی:60000