جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:تعاوني مسكن پرستاران سخاوت
آدرس:تهران ، ایران
منطقه سطحی:٢٠٠٠٠ مترمربع